3.2 Undergraduate (continue 2 year)

  1. ชื่อหลักสูตร

1.1  ชื่อภาษาไทย                   หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)

1.2  ชื่อภาษาอังกฤษ             Bachelor of Industrial Technology

Program in Industrial Piping Engineering (Continuing)

  1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

2.1  ชื่อเต็มภาษาไทย              อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม)

2.2  ชื่อย่อภาษาไทย               อส.บ. (เทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม)

2.3  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ       Bachelor of Industrial Technology

(Industrial Piping Technology)

2.4  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ          B.Ind.Tech. (Industrial Piping Engineering)

 

  1. วิชาเอก

ไม่มี

 

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  89  หน่วยกิต