3.1 High Vocational Certificate (High Voc. Cert.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

 ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย               หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

ชื่อภาษาอังกฤษ            High Vocational Certificate Program in Industrial Plumbing

  1. ชื่อประกาศนียบัตร

ชื่อภาษาไทย               ชื่อเต็ม  :  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

ชื่อย่อ   :  ปวส. สาขาวิชาช่างท่อและประสาน

ชื่อภาษาอังกฤษ            ชื่อเต็ม  :  High Vocational Certificate Program in                                                 Industrial Plumbing

ชื่อย่อ   :  High Voc. Cert. in Industrial Plumbing

  1. วิชาเอก

ไม่มี

  1. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า  83  หน่วยกิต