2.1 History

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม

วันที่ 1 ตุลาคม 2506  รัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สารธารณรัฐเยอรมันได้มีการลงนามในการให้ความร่วมมือช่วยเหลือจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านช่างฝีมือให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและเลือกจังหวัดขอนแก่นเป็นที่ตั้ง จึงใช้ชื่อเรียกกันว่า วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นแต่บุคคลนิยมเรียกกันว่า เทคนิคไทย – เยอรมัน สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม

กรมอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  โดยจังหวัดขอนแก่นได้นำที่ดินสาธารณะประโยชน์ ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร ทางด้าน ทิศตะวันออก เป็นสถานที่จัดตั้งมีเนื้อที่ 36 ไร่ ต่อมาได้ที่ดินจากโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ และซื้อจากเอกชนอีกร่วมเนื้อที่ปัจจุบัน จำนวน 106 ไร่

ในปี 2507 ได้เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษารุ่นแรก มีผู้มาสอบ 306 คน คัดเลือกไว้เพียง 52 คน นักศึกษาปีที่ 1 เรียนและปฏิบัติงานพื้นฐานฝึกฝีมือเหมือนกันทุกแผนก จะแยกตามความถนัดในชั้นปีที่ 2 ซึ่งมีทั้งหมด 5 แผนก ได้แก่ ช่างกลโรงงาน ช่างท่อประสาน ช่างไฟฟ้า และเขียนแบบ เปิดเรียนครั้งแรก โดยขอใช้ห้องเรียนของโรงเรียนการช่างชาย (วิทยาลัยเทคนิคในปัจจุบัน)  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราวจนถึงเดือนกันยายนในปีเดียวกัน จึงได้ย้ายมาเรียนที่โรงฝึกงานแผนกช่างไฟฟ้า

(แผนกช่างท่อและประสานโรงงาน 2 ) เมื่ออาคารเรียน 1 สร้างเสร็จจึงใช้เรียนวิชาสามัญและใช้เป็นอาคารอำนวยการด้วย  สำหรับความร่วมเมื่อและความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันนั้น  สิ้นสุดลงเมื่อเดือนมีนาคม 2518 แต่งทางรัฐบาลเยอรมันยังให้ความช่วยเหลือในการจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์  ฝึกปฏิบัติสำหรับเครื่องจักรตามโรงงานต่างๆพร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุนแก่อาจารย์และนักศึกษาในการไปฝึกอบรม และศึกษาต่อ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันเรื่อยมา

วันที่ 14 มีนาคม 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ฯ เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิดวิทยาลัยฯ   ทรงปลูกต้นประดู่ เพื่อเป็นสิริมงคล บริเวณหน้าวิทยาลัยฯ อันเป็นสัญลักษณ์ของความเข็มแข็งและยั่งยืน  วิทยาลัยฯ  จึงถือเอาวันที่ 14 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาตลอดมา ในปี 2513 ได้ทำการเปิดสอนหลังสูตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างไฟฟ้า ทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 5 แผนกวิชา เรียนระหว่างเวลา 14.20-20.00 น. และวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.15 น. ปี 2515 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ และปี 2516 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ภาคนอกเวลาหลักสูตร 2 ปี 6 เดือน ในแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ช่างยนต์ ช่างท่อประสาน ช่างไฟฟ้าและช่างก่อสร้าง ต่อมาสัญญาความช่วยเหลือของรัฐบาลเยอรมันสิ้นสุดลงในปี 2518 แต่ยังคงเหลือผู้เชี่ยวชาญไว้ 1 คน และเปิดแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์สูงขึ้นเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วย

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2518 วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ถูกโอนให้รวมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา แล้วเปลี่ยนจากวิทยาลัยเทคนิคเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น และปี 2522-2526 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ปม.) และหลักสูตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา (ปมอ.) ซึ่งสอนให้ผู้รับทุนจากกกรมอาชีวศึกษา รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาช่างโลหะ ช่างโยธา ช่างกลเกษตร ช่างวิศวกรรมเขียนแบบและออกแบบการผลิต

วันที่ 15 กันยายน 2531 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาได้รับพระราชทานนามใหม่เป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ราชมงคลขอนแก่น”

ในปีได้  2557 เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง 2 ปี)

ต่อมาปี 2562 ได้ทำการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)และทำการเปลี่ยนชื่อสาขาวิชาเป็น สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรมรม (หลักสูตร 4 ปี และ ต่อเนื่อง 2 ปี) 

The WriteMyEssays writers have experience and commitment in providing top-quality writing services for students. You can select your writer according to your needs. They offer customers the possibility to communicate with their writer at all times, giving feedback , and even requesting revisions. The writers they employ are Ph.D. holders who combine their passion and knowledge of writing with a dedication to maintaining long-term relationships with write my essay paper clients. Affordable prices, and a variety of service types, WriteMyEssays is an ideal location to have your paper done.

Leave a Reply

Your email address will not be published.